U utorak, 16. februara, održan je jednodnevni seminar sa predavanjima na temu rekonstrukcije stambenih zgrada po standardima pasivne arhitekture. Seminar je organizovala češka nevladina organizacija Centar Pasivna kuća (Centrum Pasivniho Domu) uz podršku Pass-Net-a u konferencijskoj sali Moravske biblioteke u Brnu.

Nakon uvodne reči predstavljen je državno subvencionisan projekat Novi stambeni blok (Program Novy Panel) čiji je cilj podrška niskoenergetskoj gradnji i rekonstrukciji. Program ima tri osnovna principa: 1. Godišnja donacija (uz čiju pomoć su niskoenergetske zgrade 4% skuplje u odnosu na konvencionalne ali isplative u roku od 15 godina), zatim 2. Saradnja sa Češkomoravskom razvojnom bankom (koja obezbeđuje veliki deo donacija) i 3. Korisnička podrška (koja omogućava investitorima da se upoznaju sa detaljima programa kako bi se odlučili za njega i lakše ga primenili). Osim toga osnovno polje programa je prošireno i na ostale vidove stambene gradnje, odnosno renoviranje svih vidova stambene arhitekture. Sve akcije preduzete na planu ovog programa su rađene u saglasnosti sa češkim zakonima koji regulišu pitanje gradnje i energetike. Više detalja o samom programu se može naći na www.sfrb.cz .

Sledeći deo je bio posvećen Zelenoj štednji (Zelena usporam) koja predstavlja još jedan program stimulisanja niskoenergetske gradnje. Kao osnovni cilj ovog programa je definisano smanjenje potrošnje plina i podizanje ekološkog standarda objekata i u te svrhe izdvojeni državni fondovi iznose oko 25 milijardi Kč (oko 1. milijarda evra). Češka legislativa najavljuje da će od 2011. godine maksimalna dozvoljena potrošnja energije za grejanje objekta biti za trećinu manja nego što je trenutno situacija (55 kWh/m²a umesto 70 kWh/m²a). Svrha ovog programa je popularizacija korišćenja principa pasivne arhitekture, korišćenje biomase kao goriva i upotreba solarno-termičkih sistema. Konkretan mehanizam koji se primenjuje u određivanju količine subvencionisanih sredstava funkcioniše tako što se valorizuju energetski efikasni sistemi upotrebljeni u objektu kao i koliko je energije ušteđeno njihovom primenom. Više detalja je dostupno na www.zelenausporam.cz .

Predavanje o smanjenju potrošnje energije za grejanje objekta

Treći deo seminara je bila prezentacija renoviranja stambenih blokova po pasivnim standardima. Lokacija je Novi Liskovec, predgrađe Brna (oko 10km jugozapadno od centra), populacije oko 12 hiljada meštana sa 3,5 hiljade stanova. Projekat je rađen u saradnji sa austrijskim kolegama kao i uz finansijsku pomoć različitih fondova uključujući Pass-Net i Zelenu štednju. Uzorni primerak nekolicine stambenih blokova starih 28 godina, renoviranih od 2001. do 2006. je pokazao da je moguće sniziti potrošnju energije za grejanje na 40 kWh/m²a. To je postignuto uz pomoć postavljanja polistirenske termoizolacije debljine 16cm, korišćenja rekuperatora koje se montiraju na krovovima i maksimalnom izbegavanju toplotnih mostova. Trenutni blokovi, stari 18 godina, koji su u procesu renoviranja trebalo bi da budu završeni 2012. i razlikovaće se od prethodnih po tome što će imati polistirensku termoizolaciju debljine 20cm što bi trebalo da rezultira potrošnjom od 30 kWh/m²a. Treba napomenuti da pojedine zgrade imaju i velike površine solarnih panela čija se ugradnja ne smatra za sada isplativom, ali je bilo moguće upotrebiti ih zahvaljujući viskom iznosu koji su fondovi obezbedili radi popularisanja pasivne arhitekture. Više informacija o naselju i njegovom energetskom menadžmentu na www.novy-liskovec.cz .

 

 

Četvrti deo seminara bio je posvećen češkom građevinskom standardu i legislativi. U njemu su predočene objektivne razlike realnih uslova na polju ekonomije i arhitekture u Češkoj, Austriji i Nemačkoj. Na osnovu prikazanih podataka objašnjeno je da Češka republika nije u realnoj mogućnosti da ispuni standarde pasivne arhitekture na nacionalnom nivou u bliskoj budućnosti. U tom kontekstu legislativa je formirana da stimuliše niskoenergetsku gradnju potrošnje 35 kWh/m²a umesto 15 kWh/m²a, koliko propisuju standardi pasivne arhitekture iz Darmštada. Ovo se može smatrati dobrom nacionalnom strategijom budući da su predložene mere bazirane na realnim okolnostima. U skladu sa tim celokupna legislativa i podrška finansijskog sektora su usmerene na popularisanje realnih mogućnosti da bi se izbegao krah sistema koji bi mogao biti uzrokovan forsiranjem nerealnih zadataka.

U petom delu seminara prezentaciju je održao predstavnik firme Ekowatt koja se bavi renoviranjem stambenih zgrada. Prikaz je formiran na odnosu mogućnosti i ograničenja u pomenutim procesima te je prezentacija prikazala celokupni proces renoviranja stambenih blokova po niskoenergetskim standardima – od procesa odluke do realizacije. Napomenuto je da je od oko 1,2 miliona stanova polovina rekonstruisana, a da drugu polovinu očekuje renoviranje u narednom periodu. Uz objašnjavanje tipologije i problema prikazani su primeri idejnih rešenja kao i kriterijumi na osnovu kojih se određeno rešenje usvaja. O samoj firmi više na www.ekowatt.cz .

Šesti deo seminara je bio posvećen legislativi i zakonima u Češkoj republici. Predstavnik Agencije za energetsku efikanost (DEA) je ukazao na probleme koji proističu iz još uvek nedovoljno konsekventnog sistema zakonske regulative. Osnovna uloga Agencije je da pojednostavi birokratski deo posla u procesu gradnje i renoviranja objektata po niskoenergetskim standardima. Shodno tome prikazane su sličnosti i razlike između Čeških zakona i direktiva Evropske unije kao i napredak koji je ostvaren u prethodnom periodu radi sinhronizacije i uvećanja efikasnosti. Da bi se izbegla "džungla u legislativi", kako je doslovce nazvana situacija, Agencija radi na konkretizaciji legislative po principu potrebnih dokumenata i mesta gde se oni mogu pribaviti.

Završnu reč i prezentaciju je dao organizator, Centar Pasivna kuća (Centrum Pasivniho Domu) sa prezentacijom posvećenom problematici vetrenja u procesima rekonstrukcija. Prikazani su centralni, decentralizovani i semi-centralni sistemi vetrenja i rekuperacije izvedeni na objektima kao i kriterijum za odabir sistema. Osim toga naglašeno je da je komunikacija sa korisnicima rekonstruisanih objekata veoma bitna. Stav i mišljenje krajnjih korisnika predstavlja najbolji dokaz uspešnosti primenjenih strategija i povratnu informaciju koja može unaprediti postojeće metodologije i sisteme.

 

 

 

Izneti su podaci koji ukazuju da je potrošnja energije za grejanje u nerekonstruisanim zgradama iznosila od 180 do 260 kWh/m²a (oko 5 puta više nego nakon rekonstrukcije) kao i da je 90% stambenih zgrada u Češkoj republici izgrađeno pre 1990. Zbog starosti objektata i njihovog broja dolazi se do jasnog zaključka da rekonstrukcije stambenih zgrada u ČR predstavljaju nužnost i izuzetan poslovni potencijal u bliskoj budućnosti. O problematici pasivnih kuća, kao i organizatoru seminara, više na www.pasivnidomy.cz .